اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.

+98 99 00 888 422 : تلگرام

info@tabriz-emrooz.ir : ایمیل