هنرگرانقیمت ایرانی در شکل عودسوز

عودسوز برنزی

تاریخ انتشار : 04:49 14-08-1402

تبریز امروز:

عود سوز بزرگ برنزی خراسان به شکل شیر در شمال شرق ایران متعلق به قرن دوازدهم، (قیمت حدود 400000-600000 پوند) در حراج کریستیز ارائه می شود. شیر از دوران ماقبل تاریخ نماد قدرت و اقتدار بوده است و در ایران از اوایل دوره هخامنشیان شیر نماد مهمی بوده است. این دستگاه بخور، دومین نمونه بزرگ شناخته شده از دستگاه بخور به شکلی است که در تکنیک ریخته گری وجود دارد.

@