خشکانیدن فرش در سال 1972

خشک کردن فرش

تاریخ انتشار : 20:35 13-08-1402

تبریز امروز:

خشک کردن فرش

@