موزه متروپلیتن

ورق خوشنویسی

تاریخ انتشار : 18:14 05-06-1398

بازار و موزه فرش تبریز امروز:

نوشته اصحاب کهف- موزه متروپلیتن

شناسنامه اثر : کار دستی  مربوط  به  1550s

منطقه قزوین ، مرکب ، آب رنگ و طلاکاری روی کاغذ

 

ابعاد:     58.4 cm 45.1*  cm

قاب :   77.5 cm  62.2*  cm

Rogers Fund, 1935

 

@