حراج کریستی

حراج دولنگه در حجاری شده دوره قاجار در لندن

تاریخ انتشار : 19:15 28-12-1399

موزه فرش تبریز امروز: 

دو لنگه در دوره قاجار

 

حراج کریستی

دو لنگه در حجارشده دوره قاجار در حراج کریستی

 

هر در با سه صفحه تزیین شده از نقوش هندسی و گیاهی ، در کناره ها  به طور عمیق تراشیده شده با نوشته های محدود در سطح پیمایش است  ، دشت معکوس ، آسیب دیدگی های در بسیار اندک ، در شرایط خوب هستند . این درها  پیش بینی می شود که قیمتی در حدود 17000تا 25000 دلار به فروش برسند ! ابعاد  این لنگه درها 
763⁄8 20 207⁄8 اینچ. (194 53 53 سانتی متر) 76 76 183⁄4 اینچ. (193 47 47.5 سانتی متر) می باشد

@