نقاشی از نیام اوسورین تسولتم

زن قالیباف قزاق

تاریخ انتشار : 20:31 07-07-1402

تبریز امروز:

Nyam Osoryn Tsultem

این یک تک نگاری از هنرمند مغولی نیام اوسورین تسولتم  Nyam Osoryn Tsultem (1923-2001) است که موزه هنرهای زیبای اولان باتار را در دهه 1960 و گالری ملی هنر مدرن مغولستان را در سال 1989 تأسیس کرد. 

@