عکس از کاوه وحیدی آذر

ورنی در تیمچه میرزا جلیل

تاریخ انتشار : 21:12 07-04-1400

موزه فرش تبریز امروز:

ورنی

ورنی - تیمچه ی میرزه جلیل

 

@