پدر بزرگ ، گربه و فرشی روی دیوار

تاریخ انتشار : 17:23 12-11-1402

موزه فرش تبریز امروز: 

مرد - گربه و فرشی روی دیوار

مرد - گربه و فرشی روی دیوار

مرد - گربه و فرشی روی دیوار

مرد - گربه و فرشی روی دیوار

مرد - گربه و فرشی روی دیوار

تنها همدم پدربزرگ گربه اش است ،او با او گربه اش بازی می کند ، می خوابد و گاه قهر می کند ، آما آنها خانه را گرم می کنند

@